Czeladź, dn. 01.12.2021r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Spółka z o.o. 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 2-  Zarządca Wspólnotami Mieszkaniowymi wg załącznika Nr 1

  Tel:  (32) 729 80 90
  Adres strony internetowej: www.tbsczeladz.pl   
 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest:

  Świadczenie całodobowych usług w zakresie prac konserwacyjno naprawczych związanych z bieżącym utrzymaniem sprawności technicznej urządzeń oraz instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i elektrycznych w części wspólnej Wspólnot Mieszkaniowych w Czeladzi zał. Nr 1
  W okresie od 01.01.2022r do 31.03.2024r. 

Back to top