Nazwa zadania: „Remont dachu, kominów, ocieplenie lukarn, wymiana obróbek budynku przy ul. 17 Lipca 1-3-5 w Czeladzi”

 • Nazwa i adres Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. 17 Lipca 1-3-5 w Czeladzi w imieniu, której działa zarządca -Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Spółka z o.o. 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 2 Tel: (32) 729 80 90.
  Adres strony internetowej: www.tbsczeladz.pl
 • Opis przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest :
  Remont dachu, remont kominów, wymiana obróbek, ocieplenie lukarn
  zgodnie z zał. Nr 1 przedmiar robót.
  Termin wykonania : do 30.06.2022r.

 • Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami oraz do potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych przez wykonawców jest: Imię i nazwisko:
  Dominika Brzezińska, Joanna Nowińska – w kwestiach merytorycznych
  Damian Słabikowski - w kwestiach technicznych
  Numer telefonu: 32 /729 80 90 Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Opis sposobu przygotowania ofert.
  • Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
  • Koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi wykonawca.
  • W niniejszym postępowaniu wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  • Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do Zaproszenia) wraz z kosztorysem ofertowym. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 • Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Złożenie oferty:
  • Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. CTBS-ZBK Spółka z o.o. 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 2 – Sekretariat lub przesłać za pomocą operatora publicznego na w/w adres w terminie do 11.10.2021r. do godz. 11:00. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora publicznego, o ważności złożenia oferty w terminie będzie decydowała tylko i wyłącznie data i godzina wpływu do Zamawiającego.
  • Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę.

 • Kryterium oceny ofert przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
  • Cena waga 60% (60 pkt) Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
  • Gwarancja 40% ( 40pkt) Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy Maksymalny okres gwarancji jaki będzie dodatkowo punktowany wynosi 60 miesięcy.
 • Oferty częściowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 • Dodatkowe informacje:
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Zaproszenia przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę treści Zaproszenia Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na której zostało udostępnione Zaproszenie.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
  • Wykonawca podając w ofercie cenę ofertową, uwzględnia wszystkie zobowiązania i obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
  • Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
  • Wykonawca wybrany na podstawie niniejszego postępowania zobowiązany będzie w okresie związania ofertą do zawarcia umowy o treści określonej we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 • Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. , ul. Wojkowicka 2, 41-250 Czeladź inspektorem ochrony danych osobowych jest Jakub Sanecki, kontakt: 501 476 757 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Nazwa zadania: „Remont dachu, kominów, ocieplenie lukarn, wymiana obróbek budynku przy ul. 17 Lipca 1-3-5 w Czeladzi”
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty którym dane zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. poz. 1330 z późn. zm.)
  • Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych Osobowych.
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 5

 • Załączniki:
  • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia  przedmiar robót
  • Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
  • Załącznik nr 3  - Wzór umowy

Back to top