Czeladź, dn. 20.05.2016r.

KONKURS OFERT 

Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Czeladzi   zaprasza do złożenia oferty cenowej na:  Remont dachu oraz wykonanie chodników do 3 klatek schodowych budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Spółdzielczej 1-3-5 w Czeladzi.

 

Oferta powinna zawierać :

  1. kosztorys ofertowy wykonany na podstawie załączonego przedmiaru robót

( Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy dokonać wizji terenowej obiektu)

  1. Wykaz wykonanych robót   (w celu spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia), referencje , protokoły odbioru.)
  2. Polisę lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej ( w wysokości minimalnej 1 000 000,00 zł).

4.   Formularz ofertowy

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela :

Arkadiusz Stachowicz pod numerem telefonu     32/733  52 32

Joanna Nowińska        pod numerem telefonu     32 /733 52 32

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej

w siedzibie CTBS Sp. z o.o. przy ulicy Wojkowickiej 2  w Czeladzi

i  winna być oznakowana:

Remont dachu oraz wykonanie chodników do 3 klatek schodowych budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Spółdzielczej 1-3-5 w Czeladzi.”

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

Termin składania ofert upływa   z dniem   31.05.2016r.  do godz.1530

Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymogów formalnych ulegają odrzuceniu.

Kryteria oceny ofert :

Cena  80%

Referencje  10%

Gwarancja  10%

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2016r.. o godz. 900

Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach wyboru ofert.

CTBS Spółka z o.o. zastrzega o możliwości zmiany terminów, odwołania konkursu lub pozostawienia ofert bez rozstrzygnięcia -  bez podania przyczyny.

Back to top