Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Czeladzi   zaprasza do złożenia  oferty cenowej na: „Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z wykonaniem instalacji gazowej ul. Warszawska 10 w Czeladzi ( dot. lokalu nr 10)

Oferta powinna zawierać:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 ( zakres prac został określony w przedmiarze robót  zał.2  oraz zał. 3 oraz zał. nr 4 projekt ). Należy też uwzględnić ewentualne koszty przywracania do stanu pierwotnego miejsc przekuwania i prowadzenia pionów w mieszkaniu powyżej i klatce schodowej.

 2. Wykaz wykonanych robót zał. nr 5

 3. Wykaz osób  - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami  wraz z zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów.

 4. Dokumenty potwierdzające, że osoba, która podpisała ofertę jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.

 5. Polisę lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej ( w wysokości minimalnej 500 000,00 zł).

Wszystkie dokumenty przedstawione w formie odpisów lub kserokopii muszą być poświadczone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnika z zachowaniem sposobu reprezentacji.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela :

 • Joanna Nowińska       pod numerem telefonu  32 /733  52 32
 • Arkadiusz Stachowicz pod numerem telefonu  32 /733 52 32

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej  w siedzibie CTBS Sp. z o.o. przy ulicy Wojkowickiej 2  w Czeladzi i  winna być oznakowana:

„Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z wykonaniem instalacji gazowej ul. Warszawska 10 w Czeladzi”

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Termin składania ofert upływa  dnia   29.11.2016r. do godz. 15:30. Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymogów formalnych ulegają odrzuceniu.

Kryteria oceny ofert :

 • Cena 80%
 • Gwarancja 20%

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2016r. o godz. 9:00   bez udziału Wykonawców. Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach wyboru ofert.

CTBS Spółka z o.o. zastrzega o możliwości zmiany terminów, odwołania konkursu lub pozostawienia ofert bez rozstrzygnięcia -  bez podania przyczyny.

Załączniki :

 • Formularz ofertowy zał. nr 1 ( wraz z przedmiarem robót zał. nr 2,3 oraz projekt zał. nr 4 )
 • Wykaz robót ( zał. nr 5)
 • Wzór umowy (zał. nr 6)

 

Back to top