Czeladź, dn.23.04.2018r.


KONKURS OFERT

 

Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Sp. z o.o. w Czeladzi   zaprasza do złożenia  oferty cenowej na:

Remont dachu wraz z kominami na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Warszawskiej 6 w Czeladzi  w 2018r.”

Oferta powinna zawierać :

1.    Formularz ofertowy – załącznik nr 1 – wraz z kosztorysem ofertowym

( Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy dokonać wizji terenowej obiektu)

2.    Przedmiar robót – załącznik nr 2 oraz dokumentacja projektowa

3.    Wykaz wykonanych robót załącznik nr 3 (w celu spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia), referencje ,

4.    Aktualny wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wstępnych

5.    Dokumenty potwierdzające, że osoba, która podpisała ofertę jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy

6.    Polisę lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

7.    Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert wstępnych

8.    Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Dokumenty poz. 4 - 8 mogą być dostarczone po wyborze najkorzystniejszej oferty, będą wymagane przed podpisaniem umowy,

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela :

Dominika Brzezińska pod numerem telefonu     602 107 219

Joanna Nowińska        pod numerem telefonu   602 107 219

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej

 w siedzibie CTBS – ZBK Sp. z o.o. przy ulicy Wojkowickiej 2  w Czeladzi I piętro Sekretariat

i  winna być oznakowana:

Remont dachu wraz z kominami na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Warszawskiej 6 w Czeladzi  w 2018r.”

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

Termin składania ofert upływa   z dniem  14.05.2018r. do godz.1700

Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymogów formalnych ulegają odrzuceniu.

Kryteria oceny ofert : Cena  70%

                             Gwarancja  30%

                            

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15.05.2015r.    o godz. 900

Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach wyboru ofert.

CTBS – ZBK Spółka z o.o. zastrzega o możliwości zmiany terminów, odwołania konkursu lub pozostawienia ofert bez rozstrzygnięcia -  bez podania przyczyny.

 

Załączniki

 

1.Formularz ofertowy

2.Przedmiar robót ,dokumentacja projektowa

3.Wykaz wykonanych robót

4.Wzór umowy

Back to top