Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Sp. z o.o. w Czeladzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Remont dachu wraz z kominami na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Nowa 1abcd w Czeladzi”

Oferta powinna zawierać:

  1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 - wraz z kosztorysem ofertowym,
  2. Przedmiar robót - Załącznik nr 2,
  3. Wykaz wykonanych robót - Załącznik nr 3 (w celu sprawdzenia warunków wiedzy i doświadczenia), referencje.
  4. Aktualny wyciąg z ewidencji gospodarczej lub odpis z KRS, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wstępnych,
  5. Dokumenty potwierdzające, że osoba która podpisała ofertę jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy,
  6. Polisę lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające, że Wykonawca jest jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
  7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert wstępnych,
  8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty poz. 4-8 mogą być dostarczone po wyborze najkorzystniejszej oferty, będą wymagane przed podpisaniem umowy.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela:

Dominika Brzezińska pod numerem telefonu 602 107 219.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej w siedzibie CTBS-ZBK Sp. z o.o. przy ulicy Wojkowickiej 2 w Czeladzi I piętro Sekretariat i winna być oznakowana: 

"Remont dachu wraz z kominami na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Nowa 1abcd w Czeladzi"

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

Termin składania ofert upływa z dniem 19.02.2020r do godz. 15:30

Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymogów formalnych ulegają odrzuceniu.

Planowany termin zakończenia robót: 30.06.2020

 

Kryteria ofert:

  • Cena: 60%
  • Gwarancja: 40%

Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi i gwarancji jakości był nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Okres rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca winien podać w pełnych miesiącach. W przypadku zadeklarowania dłuższego okresu rękojmi i gwarancji niż wymagany, Zamawiający będzie go oceniał jako maksymalny okres rękojmi i gwarancji, tj. 60 miesięcy.

Ocenę oferty stanowi suma punktów przyznanych za poszczególne kryteria.

Otwarcie oferty nastąpi w dniu 20.02.2020r. o godz. 9:00.

Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach wyboru ofert.

CTBS - ZBK Sp. z o.o. zastrzega o możliwości zmiany terminów, odwołania konkursu lub pozostawienia ofert bez rozstrzygnięcia - bez podania przyczyny.

Back to top