Dotyczy: zamówienia publicznego na zadanie pn."Utwardzenie terenu - miejsca postojowe, chodniki, niwelacja skarpy wraz z ażurami przy ul. Warszawskiej 10 w Czeladzi".

Zamawiający niniejszym pismem informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz 2019 z późn. zm.) na roboty budowlane pn.""Utwardzenie terenu - miejsca postojowe, chodniki, niwelacja skarpy wraz z ażurami przy ul. Warszawskiej 10 w Czeladzi".

Wykonawca:
ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o.
ul. Urbanowicka 8

43-100 Tychy

Kwota brutto:
91 400,00 zł

Uzasadnienie:

Oferta z najniższą ceną, zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zaproszeniu.

Poniżej zestawienie ofert, które wpłynęły w postępowaniu:

L.p. Wykonawca Cena ofertowa brutto Kryteria pozacenowe
1. ZRB Tyskie Drogi Sp. z o.o.
ul. Urbanowicka 8
43-100 Tychy
91 400,00 zł ----------
2.

P.U.H. "DOMAX"
Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8
42-283 Boronów

117 460,20 zł ----------
3. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
"espri" Sp. z o.o.
ul. Wiosenna 47
41-253 Czeladź
109 426,13 zł ----------
4. PO BETONIE
Sebastian Wiśniowski
ul. Wspólna 3
41-200 Sosnowiec
172 909,18 zł ----------
5. ZRB Lis Bartłomiej
ul. Gołonoska 5
42-523 Dabrowa Górnicza
141 095,64 zł ----------
6. Duet Usługi Drogowo-Mostowe
Mgr inż. Grzegorz Loranty
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20G
42-400 Zawiercie
95 363,41 zł ----------
7. VELA PRO Sp. z o.o.
ul. Smolenia 18
41-902 Bytom
112 965,91 zł ----------