Czeladź, dn. 30.01.2023r.


KONKURS OFERT

Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Sp. z o.o. w Czeladzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „ Modernizację lokali mieszkalnych przy ul. Rynek 26/2, 26/5, 26/6 w Czeladzi”

Oferta powinna zawierać :

  1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 – wraz z kosztorysem ofertowym pełnym

  2. Przedmiar robót – załącznik nr 2

  3. Polisę lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Polisa może być dostarczona po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie wymagana przed podpisaniem umowy,

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela :

Dominika Brzezińska pod numerem telefonu - 602 107 219

Damiana Słabikowski – sprawy techniczne – 608 696 350

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej

w siedzibie CTBS – ZBK Sp. z o.o. przy ulicy Wojkowickiej 2 w Czeladzi I piętro Sekretariat

i winna być oznakowana:

Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. Rynek 26/2,26/5, 26/6 w Czeladzi”

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

Termin składania ofert upływa z dniem 10.02.2023r. do godz. 12:00

Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymogów formalnych ulegają odrzuceniu.

Kryteria oceny ofert : Cena 100%

Zamawiający wymaga aby okres rękojmi i gwarancji jakości był nie krótszy niż 36

miesięcy.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2023r. o godz. 12:30

Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach wyboru ofert.

CTBS – ZBK Spółka z o.o. zastrzega o możliwości zmiany terminów, odwołania konkursu lub pozostawienia ofert bez rozstrzygnięcia - bez podania przyczyny.

Załączniki

1.Formularz ofertowy

2.Przedmiar robót

3.Wzór umowy

 

Back to top