Czeladź, dn. 18.02.2016r.


KONKURS OFERT

 

Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Czeladzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Termomodernizację budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Armii Krajowej 19-21 w Czeladzi.

 

Oferta powinna zawierać :

 1. Formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym wykonanym na podstawie załączonego przedmiaru robót

( Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty należy dokonać wizji terenowej obiektu)

 1. Wykaz wykonanych robót (w celu spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia), referencje , protokoły odbioru.
 2. Aktualny wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wstępnych.
 3. Dokumenty potwierdzające, że osoba, która podpisała ofertę jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Wykaz osób - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami wraz z zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów.
 5. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert , że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 200 000,00 zł dotyczy jednej oferty.
 6. Polisę lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej ( w wysokości minimalnej 1 000 000,00 zł).
 7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert wstępnych.
 8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela :

Arkadiusz Stachowicz pod numerem telefonu   32/733 52 32

Joanna Nowińska        pod numerem telefonu  32 /733 52 32

 

Informacje w sprawie technologii DRYVIT oraz warunków zakupu materiałów :

Dyrektor Regionalny Mirosław Wieczorek – 506 000 502

 

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej

w siedzibie CTBS Sp. z o.o. przy ulicy Wojkowickiej 2 w Czeladzi

i winna być oznakowana:

„Wykonanie Termomodernizacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Armii Krajowej 19-21 w Czeladzi”

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

 

Termin składania ofert upływa   z dniem 26.02.2016r. do godz.1400

Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymogów formalnych ulegają odrzuceniu.

 

Kryteria oceny ofert :

 • Cena 80%
 • Referencje 10%
 • Gwarancja 10%

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.02.2016r. o godz. 900

Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach wyboru ofert.

 

CTBS Spółka z o.o. zastrzega o możliwości zmiany terminów, odwołania konkursu lub pozostawienia ofert bez rozstrzygnięcia - bez podania przyczyny.

Back to top