Przedmiotem działalności, jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może również: 
 • nabywać budynki mieszkalne i usługowe związane z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
 • przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadzie najmu,
 • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki, sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie stanowiącymi własności Spółki, z tym, że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych,
 • prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, polegającą na:
  • sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
  • budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych  ze środków przyszłych właścicieli,
  • budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych  z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
  • przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki,
  • świadczeniu usług remontowo - budowlanych, w tym pogotowia lokatorskiego oraz przeglądów technicznych budynków, instalacji i urządzeń. 

Back to top