Czeladź, dn.08.08.2023r.


KONKURS OFERT

 

Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Sp. z o.o. w Czeladzi   zaprasza do złożenia  oferty cenowej na

„Remont dachu i kominów na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 1,3,5  w Czeladzi”

Oferta powinna zawierać :

  1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1– wraz z kosztorysami ofertowymi pełnymi
  2. Przedmiar robót – załącznik nr 2,3,4
  3. Polisę lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Polisa może być dostarczona po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie wymagana przed podpisaniem umowy,

UWAGA – ofertę należy złożyć na każdą Wspólnotę Mieszkaniową oddzielnie zgodnie z formularzem ofertowym – Jeden  budynek trzy Wspólnoty.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela :

Damian Słabikowski pod numerem telefonu 608 696 350 - Dz. Techniczny   

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej

 w siedzibie CTBS – ZBK Sp. z o.o. przy ulicy Wojkowickiej 2  w Czeladzi I piętro Sekretariat

i  winna być oznakowana:

„Remont dachu i kominów na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 1,2,3 w Czeladzi”

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

Termin składania ofert upływa   z dniem  18.08.2023r. do godz. 10:00

Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymogów formalnych ulegają odrzuceniu.

Kryteria oceny ofert : Cena  100%

Zamawiający wymaga aby okres rękojmi i gwarancji jakości był nie krótszy niż  36 miesięcy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  18.08.2023r.   o godz. 1030

Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach wyboru ofert.

CTBS – ZBK Spółka z o.o. zastrzega o możliwości zmiany terminów, odwołania konkursu lub pozostawienia ofert bez rozstrzygnięcia -  bez podania przyczyny.

Załączniki

1 - Formularz ofertowy     

2,3,4 - Przedmiar robót

Back to top