Czeladź, dn. 21.02.2024r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Sp. z o.o. w Czeladzi   zaprasza do złożenia  oferty cenowej na : „Wymianę rynien i rur spustowych na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Tuwima 25, Tuwima 27, Tuwima 29, Tuwima 31 w Czeladzi”

 

CTBS-ZBK Spółka  z o.o. w Czeladzi jako Zarządca budynkiem Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie wymiany rynien i rur spustowych przy ulicy Tuwima 25,27,29,31 w Czeladzi – jeden budynek  4 Wspólnoty Mieszkaniowe.

Do oferty należy załączyć:

  1. Formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym dla każdej Wspólnoty oddzielnie zgodnie z załączonymi przedmiarem robót.
  2. Polisę lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Dokumenty poz. 2  mogą być dostarczone po wyborze najkorzystniejszej oferty, będą wymagane przed podpisaniem umowy.

 

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela :

Dominika Brzezińska pod numerem telefonu     602 107 219

Joanna Nowińska        pod numerem telefonu   602 107 219

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej

 w siedzibie CTBS – ZBK Sp. z o.o. przy ulicy Wojkowickiej 2  w Czeladzi I piętro Sekretariat

i  winna być oznakowana: „Wymiana rynien i rur spustowych na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Tuwima 25,27,29,31 w Czeladzi”

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

Termin składania ofert upływa   z dniem  05.03.2024r. do godz.1500

Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymogów formalnych ulegają odrzuceniu.

Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach wyboru ofert.

CTBS – ZBK Spółka z o.o. zastrzega o możliwości zmiany terminów, odwołania zapytania ofertowego lub pozostawienia ofert bez rozstrzygnięcia -  bez podania przyczyny.

 

Załączniki

1.Formularz ofertowy

2.Przedmiar robót  (Tuwima25, Tuwima 27, Tuwima 29, Tuwima 31)

Back to top