Wojkowicka 2, Kościuszki 18

„Przedsezonowy (roczny) przegląd kotłowni gazowej ul. Wojkowicka 2 w Czeladzi oraz przedsezonowy (roczny) przegląd kotłowni gazowej ul. Kościuszki 18 w Czeladzi wraz z instalacją solarną i stałym nadzorem.”

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) pn„ Przedsezonowy (roczny) przegląd kotłowni gazowej ul. Wojkowicka 2 w Czeladzi oraz przedsezonowy (roczny) przegląd kotłowni gazowej ul. Kościuszki 18 w Czeladzi wraz z instalacją solarną i stałym nadzorem.”

 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Spółka z o.o. , 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 2 Tel: + 48 (32) 729 84 94.Adres strony internetowej: www.tbsczeladz.pl
 2. Tryb udzielenia zamówienia: Niniejsze postępowanie prowadzone jest dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.). Miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu: strona internetowa Zamawiającego www.tbsczeladz.pl

 3.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest :

Przedsezonowy (roczny) przegląd kotłowni gazowej ul. Wojkowicka 2 w Czeladzi oraz przedsezonowy (roczny) przegląd kotłowni gazowej ul. Kościuszki 18 w Czeladzi wraz z instalacją solarną i stałym nadzorem.

zgodnie  z zał. Nr 1,2 

Termin wykonania : do 30.07.2021r.

 1. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami oraz do potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych przez wykonawców jest: Imię i nazwisko:

Dominika Brzezińska, Joanna Nowińska

Numer telefonu: 32 /729 80 90 Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert.
 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 • Koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi wykonawca.
 • W niniejszym postępowaniu wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 3 do Zaproszenia) wraz z kosztorysem ofertowym. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

 6.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Złożenie oferty:

 • Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. CTBS-ZBK Spółka z o.o. 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 2 – Sekretariat lub przesłać za pomocą operatora publicznego na w/w adres lub w terminie do 18.05.2021r do godz. 10:00. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora publicznego, o ważności złożenia oferty w terminie będzie decydowała tylko i wyłącznie data i godzina wpływu do Zamawiającego.
 • Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę.
 1. Kryterium oceny ofert przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Cena waga 100% (100 pkt) Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Dodatkowe informacje:
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Zaproszenia przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę treści Zaproszenia Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na której zostało udostępnione Zaproszenie.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 • Wykonawca podając w ofercie cenę ofertową, uwzględnia wszystkie zobowiązania i obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
 • Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
 • Wykonawca wybrany na podstawie niniejszego postępowania zobowiązany będzie w okresie związania ofertą do zawarcia umowy o treści określonej we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 1. Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. , ul. Wojkowicka 2, 41-250 Czeladź

inspektorem ochrony danych osobowych jest Jakub Sanecki, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Utwardzenie terenu – miejsca postojowe, chodniki, niwelacja skarpy wraz z ażurami przy ul. Warszawskiej 10 w Czeladzi

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty którym dane zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. poz. 1330 z późn. zm.)
 • Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych Osobowych.

 

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 5*

 Wyjaśnienie: *informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,

 1. Załączniki :

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia  przedmiar robót

Załącznik nr 2 - Projekt umowy 

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

 

Back to top