ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Grodziecka 56/4 w Czeladzi

Remont lokalu komunalnego

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) na roboty budowlane  pn.: „Remont lokalu mieszkalnego komunalnego w budynku przy ul. Grodzieckiej 56/4 w Czeladzi”

  1. Nazwa i adres Zamawiającego: Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Spółka z o.o. , 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 2 Tel: + 48 (32) 729 84 94.Adres strony internetowej: www.tbsczeladz.pl
  2. Tryb udzielenia zamówienia: Niniejsze postępowanie prowadzone jest dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.). Miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu: strona internetowa Zamawiającego www.tbsczeladz.pl

 3.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest :

Remont lokalu mieszkalnego komunalnego – zakres prac zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

złącznik Nr 1 - przedmiar robót.

Termin wykonania : do 30.08.2021r.

  1. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami oraz do potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych przez wykonawców jest: Imię i nazwisko:

Dominika Brzezińska, Joanna Nowińska – sprawy merytoryczne

Damian Słabikowski – sprawy techniczne

Numer telefonu: 32 /729 80 90 Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Opis sposobu przygotowania ofert.

1)Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

 2)Koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi wykonawca.

 3) W niniejszym postępowaniu wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 4) Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 3  do Zaproszenia) wraz z kosztorysem ofertowym. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 6.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Złożenie oferty:

 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. CTBS-ZBK Spółka z o.o. 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 2 – Sekretariat lub  przesłać za pomocą operatora publicznego na w/w adres  w terminie do 17.06.2021r do godz. 10:00. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora publicznego, o ważności złożenia oferty w terminie będzie decydowała tylko i wyłącznie data i godzina wpływu do Zamawiającego.

2)Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę.

  1. Kryterium oceny ofert przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: Cena waga 100% (100 pkt) Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
  2. Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  3. Dodatkowe informacje:

 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Zaproszenia przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę treści Zaproszenia Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na której zostało udostępnione Zaproszenie.

 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

3)Wykonawca podając w ofercie cenę ofertową, uwzględnia wszystkie zobowiązania i obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

4)Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5) Wykonawca wybrany na podstawie niniejszego postępowania zobowiązany będzie w okresie związania ofertą do zawarcia umowy o treści określonej we wzorze umowy stanowiącym Załącznik               nr 2 w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

  1. Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. , ul. Wojkowicka 2, 41-250 Czeladź

 inspektorem ochrony danych osobowych jest Jakub Sanecki, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Remont lokalu mieszkalnego komunalnego przy ul. Grodzieckiej 56/4  w Czeladzi”

2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty którym dane zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. poz. 1330 z późn. zm.)

3)Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych Osobowych.

 

4)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 5) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

6) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 5*

 Wyjaśnienie: *informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,

  1. Załączniki :

 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia  przedmiar robót

 Załącznik nr 2 - Projekt umowy 

 Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Back to top