Nazwa zadania: "Remont dachu, kominów, ocieplenie budynku, wymiana obróbek budynku przy ul. 17 Lipca 1-3-5 w Czeladzi"

 1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
  Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK Spółka z o.o. , 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 2 Tel: + 48 (32) 729 84 94.Adres strony internetowej: www.tbsczeladz.pl
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest:
  Remont dachu, remont kominów, wymiana obróbek, ocieplenie budynku zgodnie z Załącznikiem nr 1 "Przedmiar robót". 
  Termin wykonania: do .......................
  Udzielona gwarancja:  .......................
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami oraz do potwierdzania  wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych przez wykonawców jest:
  Imię i nazwisko:
  Dominika Brzezińska, Joanna Nowińska - w kwestiach merytorycznych
  Damian Słabikowski - w kwestiach technicznych
  Numer telefonu: 32/729 80 90   mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Opis sposobu przygotowania ofert:
  1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
  2. Koszty związane ze sporządzeniem oferty ponosi wykonawca.
  3. W niniejszym postępowaniu wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  4. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do Zaproszenia) wraz z kosztorysem ofertowym. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
  Złożenie oferty:
  1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. CTBS-ZBK Spółka z o.o. 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 2 - Sekretariat lub przesłać za pomocą operatora publicznego na w/w adres w terminie do 16.08.2021 do godz. 10:00. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora publicznego, o ważności oferty w terminie będzie decydowała tylko i wyłącznie data i godzina wpływu do Zamawiającego.
  2. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę.
 6. Kryterium oceny oferty:
  Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
  • Cena. Waga: 100% (100 pkt). Kryterium "Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 7. Oferty częściowe:
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 8. Dodatkowe informacje:
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Zaproszenia przed upływem terminu składania ofert. Dokonana zmianę treści Zaproszenia Zamawiający udostępnione na stronie internetowej, na której zostało udostępnione Zaproszenie.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
  3. Wykonawca podając w ofercie cenę ofertową, uwzględnia wszystkie zobowiązania i obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.
  4. Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
  5. Wykonawca wybrany na podstawie niniejszego postępowania zobowiązany będzie w okresie związania ofertą do zawarcia umowy o treści określonej we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 9. Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych:
  Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str. 1), dalej "RODO", informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Wojkowicka 2, 41-250 Czeladź.
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Jakub Sanecki, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.  "Remont dachu, kominów, ocieplenie budynku, wymiana obróbek budynku przy ul. 17 lipca 1-3-5 w Czeladzi".
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również osoby lub podmioty którym dane zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. poz. 1330 z późniejszymi zmianami).
  5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznie 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych Osobowych.
  6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
  7. Posiada Pani/Pan:
   • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
   • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
   • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Nie przysługuje Pani/Panu:
   • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
   • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
   • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
    gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.  1 lit. c RODO.
 10. Załączniki:
  • Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót,Załącznik nr 2: Formularz ofertowy.
Załączniki:
Plik
Pobierz plik (Przedmiar 17 Lipca 1-3-5.pdf)Załącznik nr 1
Pobierz plik (Formularz ofertowy WM 17 Lipca 1-3-5.docx)Załącznik nr 2

Back to top